Diakónia - Együtt a közösség szolgálatában
Bagdán Zsuzsanna írása
Bagdán Zsuzsanna írása
Nem is gondolnánk...

...mennyi szálon kötődnek a skótok a magyarokhoz. Számos kapcsolódást találnánk a két nép élete, önértelmezése, gondolatvilága között – még akkor is, ha ezeket a kapcsolódási pontokat csak a skót és magyar protestantizmuson belül keresnénk. Több ilyen kapcsolódást jelentő építmény máig szolgálja a magyarokat: gondoljunk csak a Lánchídra, amelynek építésénél skót építőmunkások dolgoztak, vagy kevéssé nyilvánvaló példaként a Bethesda kórházra, amelyet a skót segítséggel önállósult pesti németajkú leányegyház alapított. 

Konfliktusok az evangelizáló törekvések miatt

A véletlenül Pestre vetődő első skót misszionáriusok munkájához a Lánchidat építő skót munkások lelkigondozása kínált megfelelő alibit: az 1841-ben Mária Dorottya támogatásával, József nádor hallgatólagos beleegyezésével elindult lelki munkát a Pesti Református Egyházközség szervezeti kerete fogadta be. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcig viszonylagos békességben találkoztak és gondolkoztak együtt konferenciáikon a lelki megújulást sürgető skótok a társadalmi megújulást kívánó liberálisokkal – azonban az evangelikál mozgalmak tevékenységét mindig idegenkedés kísérte és kíséri, ezért kezdett el távolodni egymástól a Pesti Református Egyházközség liberális és evangéliumi-pietista vonulata József nádor és hitvese halála után.

A távolodás egyik nagy töréshez vezető konfliktusa az 1859 májusában alapított Evangyéliumi Árvaápoló Egylet kapcsán robbant ki. Pest első, csak fiúkat fogadó árvaháza 1843-ban nyílt meg, majd 1848-ban született három főt ellátó leányárvaház, azonban ez a két intézmény csak katolikus gyermekeket fogadott. A korszakban elenyésző kisebbséget jelentő protestánsok kezdeményezéseként formálódó, ugyanabban az évben hét fővel induló, koedukált intézmény célja az volt, hogy a felkarolt gyermekeket protestáns szellemben vezesse és őrizze nyelvtől és származástól függetlenül, és arra az életpályára állítva bocsássa őket felnőttként útjukra, amelyre a legtöbb ajándékot kapták Istentől. 1859 végén az alapítvány választmányában kisebbségben maradtak a belmisszióra törekvő pietista-evangelikálok – ekkor indult el a több éven át húzódó folyamat, amelynek végére a skót és német lelkiség követői a Pesti Németajkú Református Leányegyházba tömörülve kiléptek a Pesti Református Egyházközségből. Az új gyülekezet tagjai svájci és német reformátusok, ausztriai-morvaországi lutheránusok, angolszászok és a skót misszió munkája által megtért, német ajkú zsidók voltak, lelkészüket pedig a skót misszió biztosította.

Templom előtt kórház

A németajkú leányegyházban már 1859-ben felmerült, hogy a templom- és iskolaépítés mellett fontos lenne felekezeti kórházat létrehozni, ugyanis mind a szükségletekhez, mind a nyugat-európai átlaghoz képest igen alacsony volt a kórházi ágyak száma Pest-Budán: válogatás nélkül csak a Szent Rókus Kórház fogadott betegeket. A gyülekezet terve szerint leendő kórházuk a Magyarországon tartózkodó, rászoruló külföldiek előtt is nyitva állt volna. A kórház ügyét Bakody Tivadar orvos, Theodor Biberauer mérnök és Rudolf König, a skót misszió porosz származású lelkésze karolta fel. Bár 1864 májusában templomépítésre indult gyűjteni Biberauer a Skót Szabad Egyház zsinatára, hathetes skóciai tartózkodása alatt számos kórházat, árvaházat, szegényházat és munkáslakást is meglátogatott, hazafelé pedig a kaiserswerht-i diakonisszaházban érdeklődött a diakonisszák Magyarországra hívásának lehetőségéről. Az előkészítő út után azonban még évek kellettek a tervek megvalósításához.

Az első adományozók

Bakody Tivadar saját költségén szeretett volna egy kis betegszobát felszerelni, de erre végül nem kerül sor az első külföldi adományok megérkezése folytán. Az első adakozók éppen azok lettek, aki maguk is tudták, mit jelent idegenben, betegen feküdni. Az első személyek egyike valamikor Pesten volt nevelőnő – ő 225 frankot gyűjtött össze Németországból. Egy másik személyről Bodoky Richárd egyháztörténész evangéliumi szellemben így ír: „nem Isten keze van-e abban, hogy egy gazdag skót hölgy, Mackichan kisasszony Skóciába tartó útján Pesten beteg lett. A hölgy König konstantinápolyi baráti köréhez tartozott, és náluk volt elszállásolva. Bakody kezelte őt lakásukon, és ott a kórház alapításának ügye ismét felmerült, hogy a Pesten élő beteg külföldiek jó gyógykezelésben és szakszerű ápolásban részesülhetnének”.

Miss Mackichan hosszúra nyúlt orvosi ápolása alatt – 1864/65 telén – egy fiatal zsidó leány volt mellette. König a skót Monthly Record olvasóinak így számol be: „N. kisasszony, a tálentummal, bátorsággal és eredeti egyéniséggel megáldott zsidó hölgy esete igen érdekesnek mondható. Főként a mi kedves Mackichan kisasszonyunk munkájának köszönhetően, aki az elmúlt telet mivélünk töltötte, N. kisasszony a keresztyénséghez közelebb került, baráti és bensőséges kapcsolat alakult ki közte, a családunk és a Moody úr családja között.” Nyilvánvalóan König, csakúgy mint korábban Biberauer, jelezni akarta az Edinburghi Zsidómissziós Bizottság felé, hogy a kórház diakóniai missziója is jó lehetőséget kínált a skótok által hőn szorgalmazott zsidómisszióra.

Mackichan betegségének – a hölgy távozása után – kettős hatása lett. Egyrészt, betegségének köszönhetően a zsidó N. kisasszony érdeklődést tanúsított a keresztyénség iránt, amely igen fontos tényező volt a skót adományozók megnyerése szempontjából. Másrészt Miss Mackichan 100 fontot, azaz 1105 forintot ajándékozott hálája jeléül a kórház alapítására 1865-ben. Még további négy fő adakozott ebben az évben: Kárász Eszter 50, Frau Rofer Liedemann 50, Andrew Moody, a másik skót lelkész 100, és a St. Andrews-i Mr. Gordon 109 forintot. A főként skótok által összeadott jelentős összeg tette lehetővé, hogy bérbe vegyenek egy ingatlant a kórház céljaira.

...

A Bethesda Gyermekkórház Európa egyik legrégebbi gyermekkórháza és az egyetlen keresztyén gyermekkórház Közép-Európában. 150 évvel ezelőtt alapították. A kezdetektől a Németajkú Leányegyház gondozásában működött, melyet a skót misszionáriusok segítségével bibliai alapokon működő diakóniai munka megvalósítása céljával alapítottak meg. Napjainkban a kórházat az MRE működteti.

Kapcsolatok gyógyultak

A református kezdeményezést felekezettől függetlenül sokan támogatták: a társadalom különböző rétegei – egyszerű mesteremberek és a társadalmi élet vezető körei – egyaránt megmozdultak. A fővárosban jelentős kisebbségben levő református egyház életében meghatározó pillanat volt a kórház megnyitása. Egyrészt létrejött az első magyarországi protestáns kórház, másrészt a két eltérő szellemi-teológiai irányultságú csoportosulás vezetői – a magyar nemzeti, szabadelvű irányítás alatt álló anyagyülekezeté és a külföldi, németajkú és angolszász evangéliumi hatás alatt álló leányegyházé – a korábbi ellentétek félretétele után együtt munkálkodtak.

A leányegyház nemcsak kapott, hanem adott is. Felajánlották a Széna (mai Kálvin) téri anyagyülekezetnek, hogy annak tagjai velük egyenlő mértékben részesülhetnek az új intézmény juttatásaiból, és ezt az intézet alapszabályában rögzítették. A felajánlást igen nagyra értékelte az anyaegyház presbitériuma. Az egyedülálló kezdeményezés körüli lelkesedést jól érzékelteti, hogy a pesti református egyház egyik presbitere, név szerint Cs. Kiss Károly gyógyszertáros nagylelkű ajánlatot tett. Erről König levelében így tudósít: „tudomást szerezve arról, hogy egy aleopathikus osztály meg fog nyílni, [Kiss] kötelezte magát, hogy öt évig minden egyes évben 100 forint értékű gyógyszert adományoz”. Ahogy a közhangulat hatására az emberek lelkesedése nőtt, úgy nőttek az adományok is. Az I. Ausztriai Biztosító Társulat, az Assecuratione Generale trieszti fiókja, az óbudai és pesti takarékpénztárak pénzadománnyal járultak hozzá a kórház költségeihez. Olyan neves közéleti személyiségek is adakoztak a kórház javára, mint Török Pál, Jókai Mór, Deák Ferenc és Majláth György. 1866 májusára König arról adott hírt, hogy a kórházra a gyülekezeten belül hat hét leforgása alatt több, mint 100 fontot gyűjtöttek. Az egyre szaporodó támogatások segítségével a kórházban 1866. február 26-án el tudták helyezni az első beteget. Az első két hónapban a páciensek külföldiek voltak: két cseh, egy felső-ausztriai, egy hannoveri, egy francia és egy szász beteg.

Önálló skót gyülekezet születik

A gyógyító munka nagy elismerést váltott ki szerte Európában, azonban a skót misszionáriusok 1888-ban a különválás mellett döntöttek. Bár a kórházban ágyalapítvány volt zsidó betegeknek, az Edinburghi Zsidómissziós Bizottság nem érezte a leghatékonyabb eszköznek a gyógyítást a zsidómisszióban, és sérült a skót misszionáriusok másik célja, a helyi protestáns egyházi élet megújításának segítése is, erre ugyanis alkalmatlan volt a magyar reformátusok között egy németajkú kórház és gyülekezet. Innentől a skót misszió – a korszak asszimilációs törekvéseihez igazodva – egyre többet használta munkájában a magyar nyelvet.

Interjú

A St Columba Skót Gyülekezet jelenlegi lelkésze, Aaron Stevens 1993-ban érkezett Budapestre, azzal a szándékkal, hogy egy-két évig angol nyelvet tanítson, de Magyarország az óta az otthonává vált, ahol magyar feleségével és gyermekeivel él együtt. A Virginia állambeli Richmond Union Presbiteriánus Teológiai Szemináriumában végzett, és egyszerre lelkésze a Skót és az Amerikai Presbiteriánus Egyháznak. A Budapesten 2006 óta szolgáló lelkész az alábbi videóban a jelenlegi gyülekezeti közösségről és annak életében is oly fontos diakóniai munkáról mesél.

"Ez a közösségről szól..."

Segítség a világégésekben

1866 és 1929 között az építés-újraépítés ideje volt. Az első világháború alatt nem maradhattak skót lelkészek az övéikkel – a gyülekezet gondozását a Skóciát megjárt magyar ösztöndíjasok végezték. A világégés után a lelki munka mellett újra nagy erőkkel kezdték meg a rászorulók támogatását: Webster, az Edingburgh-i Zsidómissziós Bizottság elnöke gyűjtést indított a nehéz anyagi helyzetben lévő Budapesti Református Teológiai Akadémia javára, és sokat tett az elszegényedő magyar lakosságért is. 1920 és 22 között huszonhatezer fontnyi ruhát és konzervet osztottak szét Budapesten és vidéken, felekezetre való tekintet nélkül.

A skót gyülekezet különféle klubjai, körei, egyesületei is sokat tettek a rászorulókért: 1936 decemberében százhatvan család kapott élelmiszert. Szegény családok étkeztetése, ruhaosztás, gyermekruha-készítés: csak néhány a rendszeres tevékenységek közül. A skót misszió által működtetett iskola volt diákjai közül is többen adakoztak a bajban: Frőlich Kriszta és Erzsébet ezer pengős alapítványt tettek a rászorulók segítésére.

A második világháború közeledtével ez a fajta társadalmi felelősségvállalás összeért az ellenállással: az Edinburgh-i Zsidómissziós Bizottság zsidó-keresztyén segélyező alapítványa „az emigráció útjának elősegítésére” kötelezte el magát.

Nemzetközi gyülekezet

A háború végével és a kommunista hatalomátvétellel hosszú csend következett a misszió életében. A skótok iskolájának volt növendékei mentették át magukkal ezt a diakóniai lelkületet: számon tartották, keresték és lelkigondozták egymást még a nyolcvanas évek elején is az öregdiák-találkozók szervezéséről fennmaradt névsorok, dokumentumok tanúsága szerint.

1991-ben tért vissza az első skót lelkész, Allison McDonald a budapesti skót gyülekezetbe beosztott lelkészként, 2000-ben kapott a gyülekezet skót vezetőlelkészt. A négy évtizeden át skótos öregdiákokat és angol ajkú protestánsokat egybefogó gyülekezet a rendszerváltozás után nemzetközi gyülekezetté alakult. Ebben a nemzetközivé válásban ide bekapcsolódó diplomaták, üzletemberek, ösztöndíjas diákok, valamint évről évre egyre több menekült segítették és segítik a kis közösséget. Napjainkban a menekültek felkarolása, segítése a legfőbb diakóniai munka, amelyben a St. Columba Skót Gyülekezet segít: a 2006-ban alapított Menekültmisszió klienseinek gyülekezeti integrációja, gyermektáborok szervezése mellett hosszú tapasztalatuk van ebben, ugyanis a Menekültmisszió által segítettek itt találtak otthonra, gyülekezeti közösségre, menedékre.